โครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๑.  หลักการและเหตุผล

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แพร่ระบาดสำคัญของเทศบาลนครสมุทรสาครให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมบรรลุความสำเร็จ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงได้จัดโครงการเปตองชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒     เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

๒.๓     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญกีฬาเปตอง  พร้อมที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

๒.๔     เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

๓.  เป้าหมาย

เป้าหมายรวมของโครงการฯทั้งสิ้น  จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑     ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร

           โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่          -  เยาวชนคู่อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี             

                                                                      -  ประชาชนทีมคู่ทั่วไป                      

                                                                      -  ประชาชนอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป      

๓.๒     เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินจำนวน  

           โดยทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยเป้าหมายได้ตามความเป็นจริง

๕.  ระยะเวลาและสถานที่

          ๕.๑  รับสมัครระหว่างวันที่   ๒๓ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔  

          ๕.๒  แถลงข่าว  พิธีการเปิดการแข่งขันในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

          ๕.๓  เริ่มแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๗.๑     ประชาชนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          ๗.๒     ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายแก่ประชาชน, ชุมชน

          ๗.๓     เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความชำนาญกีฬาเปตอง

          ๗.๔     เสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร

034-413691, 034-411208  ต่อ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการโครงการเปตองชุมชน ประจำปี  ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔

แข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ณ  บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

 

 ๒๓ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔     

รับสมัครและส่งใบสมัครที่กองสวัสดิการสังคม

 ปิดรับสมัครในวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น.

 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔                

  เวลา ๑๓.๐๐ น.           -         งานแถลงข่าวเปิดโครงการฯจัดการแข่งขัน

                                    -         รองนายกเทศมนตรี (นายภัคพล ทัศนนิพันธ์)

                                               กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ

                                    -         นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (นายกุลวัชร หงษ์คู)

                                               กล่าวเปิดโครงการฯ

                                    -         มอบของที่ระลึกให้คณะกรรมการผู้ตัดสิน

                                    -         ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน

๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔                  

เวลา  ๐๘.๐๐ น.           -         ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

                                             พร้อมรับเสื้อนักกีฬา ณ  สนามกีฬา ร.ณ.เทศบาลบ้านมหาชัย

เวลา  ๐๘.๓๐ น.          -         เริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกสนาม

                                             (กรณีมาสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การแข่ง)

เวลา  ๑๑.๓๐ น.          -         พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๗.๓๐ น.         -         นายกเทศมนตรีหรือตัวแทนมอบรางวัลผู้ชนะในการแข่งขัน

                                             และกล่าวปิดการแข่งขัน

 

ติดต่อสอบถาม  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครสมุทรสาคร

๐๓๔-๔๑๓๖๙๑ , ๐๓๔-๔๑๑๒๐๘

 

 

 

edit @ 24 May 2011 16:26:08 by titinune :X

edit @ 24 May 2011 16:28:28 by titinune :X

Comment

Comment:

Tweet

Just only highly qualified professionals have rights to provide search engine optimization help. Experts blog commenting service are able to help with submission well!

#14 By blog commenting services (91.212.226.136) on 2012-04-11 02:48

Thanks for the article. I read the above post.

#13 By Chicgraphic on 2012-03-31 00:16

hirniqqv

#12 By cdpvrp (91.232.96.4) on 2012-02-17 18:25

You can utilize free submission organizations. But, they utilize automated directories submission , which supposes to be not effective and I suggest to turn to the best quality directory submission services, just because that can help you a lot.

#11 By manual directory submission service (94.242.214.6) on 2011-12-07 09:44

I opine that custom writing company should be treated as great inventions of society, simply because such things help people a lot.

#10 By cheap essay writing service (94.242.214.6) on 2011-12-03 08:12

I strictly recommend not to wait until you get big sum of money to buy different goods! You should get the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> or just term loan and feel yourself free

#1 By ESTRADABrandie20 (91.212.226.143) on 2011-10-24 03:06

Code Here.

Code Here.

Code Here.